Quên Địa Chỉ Email

Vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi tại (08) 7306 7676 hoặc email đến customercare@starbucksrewards.com.vn.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xem lại thông tin email đã đăng ký.